LACI’BÁ!

laci’bá!
Mi történt? Már megint a bajszán akadt a gyógyszere?
Fésülje ki gyorsan, még jól jöhet! Ott lesz az valahol a rászikkadt nyálcseppek mellett (…tudja, azok között, amelyek lemaradtak a viki seggével való találkozásról).
Bocsánat.
Őt szólíthatom vikikének? A jánost csak így…szőrmentén: jánosnak?
Vagy ledorongol, mint a világítás nélkül szemeteskukában turkáló ősz nyugdíjast a mindig éber TEK-sintér?
laci’bá!
Őszintén bevallom, hogy Tégedet laci’bá-nak, a vikidet vikikének, a jancsit jancsikának szólítani sokkal nagyobb tiszteletet sugall, mint bevallani, hogy mi bizony ennél egyszerűbben hívunk benneteket.
Valójában ugyanolyan egészséges svunggal köpjük ki nevetek felmenőitek minden nőtagjának mára láthatóan teljesen káros valamikori szexuális döntésére hivatkozva (ahelyett, hogy inkább moziba mentek volna…), mint amikor az ember belelép abba a bizonyos melegen bűzlő állati bélsárba.
Ha nem Te akarnád megszabni az illemet, akkor ezt a kis bűzös kupacot kutyaszarnak hívnám.
De lévén Te, Mindannyiunk Nagy Tanítója rendre és tisztességre oktattál minket…hát legyen a neve:
Canis Merga…
Canis Merga Fideszikus…kutyaszarok vagytok fidesz módra

-hajekcsaba-

“Kövér László szerint a köztársasági elnök urat nem lehet “Jánosnak” szólítani”

AZ ÉN SZOCIÁLDEMOKRÁCIÁM

Az én szociáldemokráciám nem egy utópisztikus felfogás, hanem egy jól működő társadalom, és nemzeti gazdaság komplex alapját képező gondolatiság kifejeződése.
A szociáldemokrata vezetésű ország is alapvetően Köztársaság államformában egyesíti a lakosságot, akik egymással – és az állammal – egyenrangúak, kortól, nemtől, nemzetiségtől és vallásuktól, vagyoni helyzetüktől függetlenül. Egyik fontos jellemzője a politikai sokféleség, amiben az a párt, irányvonal a közhatalom birtokosa, amely programja a legnagyobb társadalmi támogatottsággal bír.
A szociáldemokráciában mindenki jogosult a választásra, bárki képviselőnek választható, de a képviselők a választóik által vissza is hívhatók. Az ország kormányát – minisztereit, miniszterelnökét – a parlament alkalmazottként foglalkoztatja, tagjai nem rendelkeznek képviselői mentelmi joggal, törvényeket nem terjeszthetnek elő, munkájukat a győztes parlamenti párt társadalmilag elfogadott (választási) programja alapján végzik, és bármikor számon kérhetők. Politikai felelősséggel nem, de a tetteikért büntetőjogi és polgári felelősséggel tartoznak, mint bármelyik más magyar munkavállaló.
A szociáldemokráciában a demokrácia megvalósulása a közös ügyekbe való beleszólás lehetőségének mindenkori biztosításán alapszik, ami alatt a mindenkit megillető szavazati jogon túl a népi ellenőrzést is kötelezővé teszik az adóhivatal, a társadalombiztosító és nyugdíjintézet, valamint a bíróságok munkája felett. (Választott felügyelőbizottsági tagok, népi ülnökök) Ezek az intézmények önállóan, – az állami központi költségvetéstől függetlenül – saját költségvetéssel a törvények előírásai szerint működnek, elszámoltatásukra csak a népet képviselő felügyelőbizottságok és a parlament jogosult.
A szociáldemokráciában a dolgozókat megilletik a szerzett jogok,- különösen a társadalombiztosítás, a lakhatás, a sztrájk joga, és a tisztes megélhetést biztosító bér, – attól függetlenül, hogy a gazdaság melyik területén, illetve ágazatában, az ország melyik földrajzi területén dolgoznak. A munkavállalók (indexált) bérének megállapítási módját törvény írja elő, a munkavállalói érdekképviselet végzi el, és azt Ágazati és Szakmai Bértáblában teszi közzé. A Bértáblát országos érvényű Kollektív Szerződésben fogadtatja el a munkaadókkal, így az ország különböző földrajzi területein azonos feltételekkel lehet munkát vállalni – ami a demokrácia kiterjesztésén túl a gazdaságot is demokratikusabbá teszi.
A szociáldemokráciában a szegénység – különösen a hajléktalanságig fokozódó nyomor – ellen az állam és a társadalom a leghatékonyabb módszerrel küzd. Különösen szociális bérlakások építésével, a szociális ellátási rendszer Alkotmányba foglalt stabilizálásával és kiterjesztésével, A rendszer központi elve az emberek, a dolgozók gazdasági lecsúszásának megakadályozása, nem az egyébként hatástalan alamizsnaosztás. Ennek jegyében olyan szociális rendszert működtet, ami nem csak a lecsúszás megakadályozására képes, de a lecsúszottak normális életbe való visszasegítését is képes megvalósítani.
A szociáldemokráciában a nyugdíjakat nem csak csupán az idősek megbecsülése okán fizetik, hanem azért is, mert az biztosítási jogviszony alapján létrejött magántulajdon, ami nem „adható”, (Magyarország mai jogi állapota szerint) hanem kötelezően folyósítandó.
A szociáldemokrácia támogatja a magas színvonalú orvosi, és kórházi ellátást, amihez a járulékszintek törvényi megállapításával, és a gyógyászatnak a biztosítóktól való függetlenítésével valósít meg. Nem támogatja a magántulajdonú kórházakat, viszont támogatja hogy a magánkórházak is végezhessenek olyan gyógyító tevékenységet, amit a betegbiztosító – az állami tulajdonú kórházaknak fizetett díj mértékében – fizet.
A szociáldemokrácia nem támogatja a fiatalok életre szóló eladósodásával egybekötött egzisztencia teremtését. A jelentősebb tőkével rendelkező családok lakásvásárlását magánügyként kezeli attól függetlenül, hogy ahhoz banki hitelt is igénybe vesznek vagy sem. Támogatja viszont az első lakáshoz jutást – szociális rászorultsági alapon, illetve a gazdasági szükségszerűség szerint – továbbá a gyermekvállalást és nevelést, az iskoláztatást, és a gyermekek szabadidős programjait. (Sport, kultúra, kirándulás, táborozás, stb)
A szociáldemokrácia joga a ma is használatos római jogon alapszik, ezért elismeri és védi a magántulajdont (azon belül pl. a szellemi tulajdont is). Alapelve tisztességes joggyakorlás, és a csalárdság tilalma. (Csalárdul nem lehet tulajdonjogot szerezni, jogot alapítani, vagy jog hatálya alól kibújni. A csalárdul szerzett tulajdon visszajár a jogos tulajdonosnak, a csalárdul létesített jog hatálytalan, illetve az érvényes jog hatálya alól kibújóra a jogot érvényesíteni kell attól függetlenül, hogy a csalárd cselekménytől, eseménytől mennyi idő telt el. Ez a jogeljárás nem azonos a “visszamenőleges törvénykezés”- sel. )
A szociáldemokrácia elismeri és védi az alapvető emberi jogokat, különösen a törvénykezései során nem alkot és nem is tart fenn(!!) ebbe az alapjogba ütköző rendelkezéseket. Amennyiben egy jogszabály alkalmazása során bármely bíróság az alapvető emberi jogok megsértését állapította meg, a jogszabályt eltörli, és a jogszabállyal okozott kárt megtéríti az érintetteknek már az első jogerős eseti bírói döntés alapján. (pl. nyugdíjelvonásokban hozott döntések)
A szociáldemokrácia elismeri a vállalkozás jogát, amit azonban nem tekint alanyi jognak, hanem a társadalomtól kapott felhatalmazásnak a nagyobb értékű termelőeszközök birtoklására is. A vállalkozó a társadalomtól kapott felhatalmazás alapján köteles a termelőeszközeit elsődlegesen a társadalom javára hasznosítani, saját egyéni céljait azzal csak ennek teljesítése után valósíthatja meg. (Bér és adófizetés elsődlegessége) A szociáldemokrácia a vállalkozásokat azok minden eszközével egyetemben a nemzetgazdaság szerves részének tekinti, és akként is kezeli.
A szociáldemokrácia az ország azon területein, ahol un. ipartalanítás, illetve mélyszegénység tapasztalható, állami és magán – közös- forrásból hoz létre termelő-szolgáltató gazdasági egységeket a munkahely teremtés, és a fogyasztási igény növelése céljából. (un: vegyes gazdasági forma) A gazdasági egység profiljára a terület gazdasági, földrajzi, történelmi sajátosságai alapján, szakértők tesznek javaslatot, a megvalósítást és üzemeltetést a befektetői kör mellett működő társadalmi ellenőrzés felügyeli.
A szociáldemokrácia nem támogatja a mezőgazdasági nagybirtokot, de támogatja a termelői közösségek önszerveződését a termelékenység és az árualap növelésére. Különösen támogatja azoknak a kultúráknak a termesztését, ami a gabonatermesztésnél magasabb színvonalú, és fajlagosan több időt jelentő élőmunkát igényel, ezáltal is biztosítva a kistelepüléseken élők munkalehetőségeit.
A szociáldemokrácia megvédi a lakosságát a bűnözés káros hatásaitól, ezért magas színvonalú technológiai felszereltségű, és magas kiképzési színvonalú fegyveres rendvédelmi szervet tart fenn, ami mind a bűnüldözés mind a bűnmegelőzés területén erős társadalmi kontroll alatt működik. A rendvédelem és bűnmegelőzés keretében szigorú szabályok alapján üldözi a személy elleni bűncselekmények elkövetőit.
A szociáldemokráciának azonban nem célja a rendszer erőszakos fenntartása keretében a drága börtönök építése. Ezért a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit a lehető legrövidebb ideig tartja elzárva, – különösen a fiatalkorúakat – számukra a lényegesen olcsóbb életvezetési szakértői támogatást/segítséget biztosítja a bűnismétlés elkerülésére.
A szociáldemokrácia félti és védi a természeti, és az épített környezetet. Az épített környezetben különösen védi a történelmi, kulturális emlékeket, köztereket, a magántulajdonban álló ingatlanok tulajdonosait az épületeik folyamatos karbantartására kötelezi, ami szép, és az emberi komfortérzetet növelő, otthonos településképek kialakulásához vezet. A természeti környezetben lévő vizek, növény,- és vadvilág védelmét a büntetőjog eszközével is megvédi a károkozóktól. Soha sem ad át természetvédelmi területet magánkézbe vagy ipari hasznosításra, ezek fenntartását szakértők által irányított állami szervezetre bízza.
A szociáldemokrácia a szomszédos népekkel, országokkal jó viszonyra törekszik, de határozottan megvédi a saját lakossága érdekeit, és az állami szuverenitását. Nem vesz részt háborúkban, katonai vonatkozásban a semlegesség pártján áll, és külpolitikájában is erre törekszik. Ennek keretében időszakonként felülvizsgálja szövetségi elkötelezettségeit.
A szociáldemokrácia tudományos alapokon nyugvó rendszerelmélete virágzó európai országokat, békés jóléti társadalmakat hozott létre, amelyben Polányi Károly magyar “tagkönyv nélküli szociáldemokrata” közgazdaságtudós is elévülhetetlen érdemeket szerzett. A gyakorlati tapasztalatok alapján állítható, hogy a mai feltételek mellett kizárólag a szociáldemokrata elveken nyugvó rendszer és jogrend képes megvédeni az országot az elszegényedéstől, a társadalmat a nyomortól, a kifosztástól, és a hazánkat is gátlástalanul, és fék nélkül romboló, a világ nagyobb részén már rég elbukott liberális vadkapitalizmustól.
-aradypal-

ÉBRESZTŐ!

Az emberek legtöbbször nem csak álmodoznak egy szebb világról, hanem hovatovább el is várják azt.
A gond az, hogy ezt holmi ajándékként fogják fel…valakitől.
Az Istentől, a pártoktól, mindenki egyéni izlése szerint.
Valahogy úgy gondolják, hogy oda egy vadonatúj, kényelmes, egyenes út vezet minden akadály nélkül, ingyen wifivel, hideg ingyen sörrel a megfáradtaknak.
A végén pedig vár a Mennyország, a Valhalla, a Paradicsom, a Szocializmus…kinek izlése szerint.
Hát nem.
Ébresztő!
Ezen az úton keresztbe áll az aktuális államhatalom, a kapitalista érdekeket mindenben kiszolgáló rendszer.
Ők nem engednek át senkit anélkül, hogy vámot ne kellene fizetnie.
Vagy az emberek átküzdik magukat a sorompókon.
Ezt viszont már harcnak hívják.
Ami nélkül nem fog menni.
Fizetsz, vagy átküzdöd magad?
Rajtad Múlik! Rajtunk Múlik!…

https://www.facebook.com/rajtunk.mulik.munkasok.a.munkasokert/photos/a.1028197027286831.1073741851.358588417581032/1028197140620153/?type=3&theater

-hajekcsaba-

TI VÁLASZTOTOK!

Nagyon könnyű a valódi rendszerkritikus kispártokat, politikai minoritásokat azzal vádolni, hogy tevékenységükkel holmi „baloldali” egységet veszélyeztetnek…
Nagyon könnyű gyengeségeik, szervezetlenségük, tehetelenségük okát csak bennük keresni. Miközben nagy részben igaz is, hogy ez a szerencsétlenkedés – ami ezeket a szervezeteket jellemzi -, nagy részben a saját hibájuk, megkérdezném a nagy magyar valóság hozzáértő politikai kibiceit…és Ti? Mit is csináltok Ti?
Papapgájok és droidok lettetek.
Ugyanúgy, mint a szellemi rövidnagrág fidesznyikek.
Orbán…diktatúra…mágikus szavak. És Nektek ez elég is.
Orbán lett a „nép ópiuma”…sajnos mindkét oldal számára.
Az idióta fidesznyikeknek ugyanúgy, mint az állítólagos baloldali szavazóknak.
Azoknak, akik a ugyanúgy korlátolt módon az orbáni ellenség elűzésétől valamiféle jóléti nirvánát várnak.
A szegénység, az egyenlőtlenség, a munkásemberek elnyomásának felszámolását.
Mindezt holmi mondvacsinált hősök – „baloldali” politikusok, pártok magasztalásával, ajnározásával.
Hát kedves „baloldali” papagájok és droidok!
Próbáljatok új szavakat skandálni! Segítsünk?
„Egyesülj! Szervezkedj!”
Ha már segíteni nem tudtok, nem vagytok hajlandók, legalább ne ártsatok!
Se nekünk, se magatoknak. Paradoxon: hiszen mi ugyanazok vagyunk…
Elárulok egy titkot, amit nem értetek:
A valódi rendszerkritikus kispártok, politikai minoritások a Valódi Baloldal…Ők azok akik azt nézik, hogy Nektek hogyan lenne jobb.
Persze…Ti inkább csápoltok a politikai prostituáltaknak, striciknek.

https://www.facebook.com/rajtunk.mulik.munkasok.a.munkasokert/photos/a.1028197027286831.1073741851.358588417581032/1060299484076585/?type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

-hajekcsaba-

MOST AZ EGYSZER

Szegény Orbán Viktor. Elérte a krónikus hazudozók sorsa.
Néhanapján igazat szól, egyből nem hisz neki senki.
„Orbán úgy vélekedett, hogy a kommunizmus és a nemzetiszocializmus,
a Nyugat szellemi termékeként látta meg a napvilágot…”
Jöttek is egyből a papagájok és a droidok. Gyorsan neki kellett esni, hiszen a főgonosz mondta.
Kiálltottak Szibériát, terrort, mindent ami csakis orosz métely lehet.
Keleti fertő, keleti barbárság. Seggnyalás Putyin felé…
Persze belekötöttek a nagy „baloldali” gondolkodók is. Mindegy mint mond az ősellenség Orbán, azt gyorsan ignorálni kell…mert: Csak!
Nos, sajnos el kell keserítenem ezeket a kis politikai zseniket.
A tudományos szocializmus kidolgozása a nyugati világ szellemi terméke. Nyugaton élő, nyugati gondolkodóké.
Az ideológia fejlődésének táptalaja a „nyugati” kapitalizmus, annak rendszerszintű kritikája.
Tehát a kommunizmus nem keletről jön, és igenis a nyugati társadalmak terméke.
És ha már itt tartunk:
Áldozatai pedig Sztálinnak, Rákosinak, Pol-Potnak, Ceausescunak, Enver Hoxhának, Mao Ce Tungnak…és a forradalmi terror idején Leninnek voltak.
De már bocs. Ha már a felsoroltak közül az egyetlen kommunista, Lenin szóba került. Forradalmi terror.
Robespierre, Danton és Marat…?
Ők egy polgári forradalom mészárosaiként, most egy polgári demokrácia hősei.
Ja, és ha véletlenül valaki nem tudná: Franciaország, a szabadság, egyenlőség, testvériség szikrája, a múlt- és jelenkori szocializmus egyik fellegvára
…egy nyugati ország…

-hajekcsaba-

AKCIÓ!

Figyelem! Különleges Ajánlat.

ALIG HASZNÁLT PÁRT, ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSSAL, TAGSÁGGAL, VAGY ANÉLKÜL ELADÓ.

Csak most-csak neked! Ne maradj ki a 2017-es év pártalapítási lázából!

Jutányosan hozzájuthatsz egy új politikai startuphoz.

A HASZNÁLT TAGSÁGOT BÁRMIKOR ÚJRA CSERÉLHETED A MEGLÉVŐ PÁRTOK ALAPANYAGÁBÓL.

Tökéletesen kompatibilis anyag. Mit esznek? Ugyanazt, mint a normális emberek. HAVI EGY ÍGÉRTTŐL BEINDULNAK.

FIGYELEM ELVTÁRSAK ÉS ELVTÁRSNŐK!

Már 2017 január vége van, és az idén még csak egy új mozgalom alakult a rendszerkritikus baloldalon.

Magyarország jobban teljesít, Te se maradj le!

-hajekcsaba-