AZ ÉN SZOCIÁLDEMOKRÁCIÁM

Az én szociáldemokráciám nem egy utópisztikus felfogás, hanem egy jól működő társadalom, és nemzeti gazdaság komplex alapját képező gondolatiság kifejeződése.
A szociáldemokrata vezetésű ország is alapvetően Köztársaság államformában egyesíti a lakosságot, akik egymással – és az állammal – egyenrangúak, kortól, nemtől, nemzetiségtől és vallásuktól, vagyoni helyzetüktől függetlenül. Egyik fontos jellemzője a politikai sokféleség, amiben az a párt, irányvonal a közhatalom birtokosa, amely programja a legnagyobb társadalmi támogatottsággal bír.
A szociáldemokráciában mindenki jogosult a választásra, bárki képviselőnek választható, de a képviselők a választóik által vissza is hívhatók. Az ország kormányát – minisztereit, miniszterelnökét – a parlament alkalmazottként foglalkoztatja, tagjai nem rendelkeznek képviselői mentelmi joggal, törvényeket nem terjeszthetnek elő, munkájukat a győztes parlamenti párt társadalmilag elfogadott (választási) programja alapján végzik, és bármikor számon kérhetők. Politikai felelősséggel nem, de a tetteikért büntetőjogi és polgári felelősséggel tartoznak, mint bármelyik más magyar munkavállaló.
A szociáldemokráciában a demokrácia megvalósulása a közös ügyekbe való beleszólás lehetőségének mindenkori biztosításán alapszik, ami alatt a mindenkit megillető szavazati jogon túl a népi ellenőrzést is kötelezővé teszik az adóhivatal, a társadalombiztosító és nyugdíjintézet, valamint a bíróságok munkája felett. (Választott felügyelőbizottsági tagok, népi ülnökök) Ezek az intézmények önállóan, – az állami központi költségvetéstől függetlenül – saját költségvetéssel a törvények előírásai szerint működnek, elszámoltatásukra csak a népet képviselő felügyelőbizottságok és a parlament jogosult.
A szociáldemokráciában a dolgozókat megilletik a szerzett jogok,- különösen a társadalombiztosítás, a lakhatás, a sztrájk joga, és a tisztes megélhetést biztosító bér, – attól függetlenül, hogy a gazdaság melyik területén, illetve ágazatában, az ország melyik földrajzi területén dolgoznak. A munkavállalók (indexált) bérének megállapítási módját törvény írja elő, a munkavállalói érdekképviselet végzi el, és azt Ágazati és Szakmai Bértáblában teszi közzé. A Bértáblát országos érvényű Kollektív Szerződésben fogadtatja el a munkaadókkal, így az ország különböző földrajzi területein azonos feltételekkel lehet munkát vállalni – ami a demokrácia kiterjesztésén túl a gazdaságot is demokratikusabbá teszi.
A szociáldemokráciában a szegénység – különösen a hajléktalanságig fokozódó nyomor – ellen az állam és a társadalom a leghatékonyabb módszerrel küzd. Különösen szociális bérlakások építésével, a szociális ellátási rendszer Alkotmányba foglalt stabilizálásával és kiterjesztésével, A rendszer központi elve az emberek, a dolgozók gazdasági lecsúszásának megakadályozása, nem az egyébként hatástalan alamizsnaosztás. Ennek jegyében olyan szociális rendszert működtet, ami nem csak a lecsúszás megakadályozására képes, de a lecsúszottak normális életbe való visszasegítését is képes megvalósítani.
A szociáldemokráciában a nyugdíjakat nem csak csupán az idősek megbecsülése okán fizetik, hanem azért is, mert az biztosítási jogviszony alapján létrejött magántulajdon, ami nem „adható”, (Magyarország mai jogi állapota szerint) hanem kötelezően folyósítandó.
A szociáldemokrácia támogatja a magas színvonalú orvosi, és kórházi ellátást, amihez a járulékszintek törvényi megállapításával, és a gyógyászatnak a biztosítóktól való függetlenítésével valósít meg. Nem támogatja a magántulajdonú kórházakat, viszont támogatja hogy a magánkórházak is végezhessenek olyan gyógyító tevékenységet, amit a betegbiztosító – az állami tulajdonú kórházaknak fizetett díj mértékében – fizet.
A szociáldemokrácia nem támogatja a fiatalok életre szóló eladósodásával egybekötött egzisztencia teremtését. A jelentősebb tőkével rendelkező családok lakásvásárlását magánügyként kezeli attól függetlenül, hogy ahhoz banki hitelt is igénybe vesznek vagy sem. Támogatja viszont az első lakáshoz jutást – szociális rászorultsági alapon, illetve a gazdasági szükségszerűség szerint – továbbá a gyermekvállalást és nevelést, az iskoláztatást, és a gyermekek szabadidős programjait. (Sport, kultúra, kirándulás, táborozás, stb)
A szociáldemokrácia joga a ma is használatos római jogon alapszik, ezért elismeri és védi a magántulajdont (azon belül pl. a szellemi tulajdont is). Alapelve tisztességes joggyakorlás, és a csalárdság tilalma. (Csalárdul nem lehet tulajdonjogot szerezni, jogot alapítani, vagy jog hatálya alól kibújni. A csalárdul szerzett tulajdon visszajár a jogos tulajdonosnak, a csalárdul létesített jog hatálytalan, illetve az érvényes jog hatálya alól kibújóra a jogot érvényesíteni kell attól függetlenül, hogy a csalárd cselekménytől, eseménytől mennyi idő telt el. Ez a jogeljárás nem azonos a “visszamenőleges törvénykezés”- sel. )
A szociáldemokrácia elismeri és védi az alapvető emberi jogokat, különösen a törvénykezései során nem alkot és nem is tart fenn(!!) ebbe az alapjogba ütköző rendelkezéseket. Amennyiben egy jogszabály alkalmazása során bármely bíróság az alapvető emberi jogok megsértését állapította meg, a jogszabályt eltörli, és a jogszabállyal okozott kárt megtéríti az érintetteknek már az első jogerős eseti bírói döntés alapján. (pl. nyugdíjelvonásokban hozott döntések)
A szociáldemokrácia elismeri a vállalkozás jogát, amit azonban nem tekint alanyi jognak, hanem a társadalomtól kapott felhatalmazásnak a nagyobb értékű termelőeszközök birtoklására is. A vállalkozó a társadalomtól kapott felhatalmazás alapján köteles a termelőeszközeit elsődlegesen a társadalom javára hasznosítani, saját egyéni céljait azzal csak ennek teljesítése után valósíthatja meg. (Bér és adófizetés elsődlegessége) A szociáldemokrácia a vállalkozásokat azok minden eszközével egyetemben a nemzetgazdaság szerves részének tekinti, és akként is kezeli.
A szociáldemokrácia az ország azon területein, ahol un. ipartalanítás, illetve mélyszegénység tapasztalható, állami és magán – közös- forrásból hoz létre termelő-szolgáltató gazdasági egységeket a munkahely teremtés, és a fogyasztási igény növelése céljából. (un: vegyes gazdasági forma) A gazdasági egység profiljára a terület gazdasági, földrajzi, történelmi sajátosságai alapján, szakértők tesznek javaslatot, a megvalósítást és üzemeltetést a befektetői kör mellett működő társadalmi ellenőrzés felügyeli.
A szociáldemokrácia nem támogatja a mezőgazdasági nagybirtokot, de támogatja a termelői közösségek önszerveződését a termelékenység és az árualap növelésére. Különösen támogatja azoknak a kultúráknak a termesztését, ami a gabonatermesztésnél magasabb színvonalú, és fajlagosan több időt jelentő élőmunkát igényel, ezáltal is biztosítva a kistelepüléseken élők munkalehetőségeit.
A szociáldemokrácia megvédi a lakosságát a bűnözés káros hatásaitól, ezért magas színvonalú technológiai felszereltségű, és magas kiképzési színvonalú fegyveres rendvédelmi szervet tart fenn, ami mind a bűnüldözés mind a bűnmegelőzés területén erős társadalmi kontroll alatt működik. A rendvédelem és bűnmegelőzés keretében szigorú szabályok alapján üldözi a személy elleni bűncselekmények elkövetőit.
A szociáldemokráciának azonban nem célja a rendszer erőszakos fenntartása keretében a drága börtönök építése. Ezért a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit a lehető legrövidebb ideig tartja elzárva, – különösen a fiatalkorúakat – számukra a lényegesen olcsóbb életvezetési szakértői támogatást/segítséget biztosítja a bűnismétlés elkerülésére.
A szociáldemokrácia félti és védi a természeti, és az épített környezetet. Az épített környezetben különösen védi a történelmi, kulturális emlékeket, köztereket, a magántulajdonban álló ingatlanok tulajdonosait az épületeik folyamatos karbantartására kötelezi, ami szép, és az emberi komfortérzetet növelő, otthonos településképek kialakulásához vezet. A természeti környezetben lévő vizek, növény,- és vadvilág védelmét a büntetőjog eszközével is megvédi a károkozóktól. Soha sem ad át természetvédelmi területet magánkézbe vagy ipari hasznosításra, ezek fenntartását szakértők által irányított állami szervezetre bízza.
A szociáldemokrácia a szomszédos népekkel, országokkal jó viszonyra törekszik, de határozottan megvédi a saját lakossága érdekeit, és az állami szuverenitását. Nem vesz részt háborúkban, katonai vonatkozásban a semlegesség pártján áll, és külpolitikájában is erre törekszik. Ennek keretében időszakonként felülvizsgálja szövetségi elkötelezettségeit.
A szociáldemokrácia tudományos alapokon nyugvó rendszerelmélete virágzó európai országokat, békés jóléti társadalmakat hozott létre, amelyben Polányi Károly magyar “tagkönyv nélküli szociáldemokrata” közgazdaságtudós is elévülhetetlen érdemeket szerzett. A gyakorlati tapasztalatok alapján állítható, hogy a mai feltételek mellett kizárólag a szociáldemokrata elveken nyugvó rendszer és jogrend képes megvédeni az országot az elszegényedéstől, a társadalmat a nyomortól, a kifosztástól, és a hazánkat is gátlástalanul, és fék nélkül romboló, a világ nagyobb részén már rég elbukott liberális vadkapitalizmustól.
-aradypal-